niedziela, 26 maj 2024
 
Strona główna Języki programowania Grafika żółwia

Grafika żółwia - przykład realizacji w Delphi

Grafika żółwia jest charakterystyczna dla języka LOGO, przeznaczonego do nauki programowania dla dzieci. Jej podstawową zaletą jest podobieństwo do "ręcznego rysowania". Łatwiej jest projektować rysunek przesuwając odpowiednio pisak (w LOGO nazywany żółwiem) zamiast obliczać współrzędne każdej kreski, jak to jest w klasycznej grafice Pascala.
Poniżej prezentuję przykład realizacji grafiki żółwia w Delphi z wykorzystaniem obiektu bazującego na TImage.

program demonstracyjny zolw.zip (237kB)

  Opis programu

 1. Ogólne założenia programu
 2. Opis możliwości żółwia
 3. Deklaracja klasy TZolw
 4. Utworzenie obiektu p typu TZolw

  Definicje metod

 5. liniado, skokdo - procedury pomocnicze
 6. cs - czyszczenie ekranu
 7. upoz, ukat - ustawienie położenia żółwia
 8. dom - żółw do położenia startowego
 9. pod, opu - wyłączanie / włączanie pisaka
 10. np, ws - naprzód / wstecz
 11. pr, lw - w lewo / w prawo

  Dodatki

 12. Rysowanie wielokątów
 13. Możliwości rozwoju klasy TZolw
do góry
 1. Ogólne założenia programu
 2. Aplikacja posiada elementy sterujące umieszczone na pasku narzędziowym ToolBar1. Pozostały obszar zajmuje ekran żółwia tworzony dynamicznie.
  Przycisk Button1 służy do kasowania ekranu, pozostałe służą do testowania różnych możliwości żółwia (rysowanie figur, fraktale itp).

  Deklaracja formularza
  type
   TForm1 = class(TForm)
    ToolBar1: TToolBar;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
  //  ... itd
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  //  ... itd
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  do góry
 3. Opis możliwości żółwia
 4. Żółw jest rodzajem pisaka, który możemy ustawić w określonym punkcie ekranu, przesuwać po ekranie oraz ustawiać i zmieniać kierunek ruchu. Żółw, poruszając się, może za sobą zostawiać kreskę lub przemieszczać się bez rysowania.
  Położeniem startowym żółwia jest środek ekranu (współrzędne x=0,y=0), żółw skierowany do góry (kąt=0).

  ekran.gif

  Stan żółwia określają cztery pola:

  Pola stanu żółwia
   xb:  Extended;  // bieżąca współrzędna pozioma
   yb:  Extended;  // bieżąca współrzędna pionowa
   kat:  Extended;  // bieżący kąt (azymut) ruchu
   pioro: Boolean;  // stan pisaka (true-rysuje, false-nie rysuje)
  

  Dodatkowo należy określić współrzędne środka ekranu w pikselach

  Pola stanu ekranu
   x0:  Integer;  // współrzędne pikselowe środka ekranu
   y0:  Integer;
  
  do góry
 5. Deklaracja klasy TZolw
 6. Klasa TZolw dziedziczy po klasie TImage rozszerzając ją o metody charakterystyczne dla grafiki żółwia. Ich opis znajduje się w dalszej części strony.
  Należy dopisać w sekcji uses moduł ExtCtrls.

  klasa TZolw
  type
   TZolw = class(TImage)
    procedure cs;         // czyszczenie ekranu
    procedure upoz(x,y:extended); // ustaw żółwia na pozycji
    procedure ukat(k:extended);  // ustaw kąt żółwia
    procedure dom;        // żółw na środek, skierowany do góry
    procedure pod;        // podnieś pisak żółwia
    procedure opu;        // opuść pisak żółwia
    procedure np(d:extended);   // naprzód o n kroków
    procedure ws(d:extended);   // wstecz o n kroków
    procedure pr(k:extended);   // obróć o k stopni w prawo
    procedure lw(k:extended);   // obróć o k stopni w lewo
   private
    xb:  Extended;
    yb:  Extended;
    kat:  Extended;
    pioro: Boolean;
    x0,y0: Integer;
    procedure liniado(x,y:extended);// pomocnicze procedury wykorzystujące
    procedure skokdo(x,y:extended); // "Pascal-owskie" procedury LineTo i MoveTo
   end;
  
  do góry
 7. Utworzenie obiektu p typu TZolw
 8. zmienna p
  var  p: TZolw;
  

  Fizyczne utworzenie obiektu należy zrealizować zaraz po utworzeniu formularza (onCreate). Ponadto należy ustawić właściwości ekranu:

  Utworzenie obiektu p i konfiguracja ekranu
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin  align:=alClient;    //formularz na cały ekran
      Width:=Screen.Width;  //ustawienie rozmiarów formularza
      Height:=Screen.Height;
      p:=TZolw.Create(self); //utworzenie obiektu (self=Form1)
      p.Parent:=self;     //włączenie obiektu do formularza
      p.Align:=alClient;   //obszar rysowania na cały formularz
      p.x0:=p.Width div 2;  //ustalenie współrzędnych środka ekranu
      p.y0:=p.Height div 2;
      p.cs;          //czyszczenie ekranu
  end;
  

  Obiekt p należy usunąć przed zamknięciem aplikacji:

  Likwidacja obiektu p
  procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  begin
      p.Free;
  end;
  
  do góry
 9. liniado, skokdo - procedury pomocnicze
 10. Są to jedyne procedury bezpośrednio wykorzystujące pikselową grafikę "Pascalowską". Są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zmienia się położenie żółwia. Sposób przeliczania współrzędnych, a zwłaszcza pionowej wynika z różnic między współrzędnymi ekranowymi a "żółwiowymi". Ilustruje to rysunek:

  ekran.gif
  liniado, skokdo
  procedure TZolw.liniado(x,y:extended);
  begin  Canvas.LineTo(Round(x0+x),Round(y0-y));
  end;
  
  procedure TZolw.skokdo(x,y:extended);
  begin  Canvas.MoveTo(Round(x0+x),Round(y0-y));
  end;
  
  do góry
 11. cs - czyszczenie ekranu
 12. Zrealizowano przez narysowanie prostokąta o rozmiarach całego obrazu. Po oczyszczeniu żółw wraca do położenia startowego.

  cs
  procedure TZolw.cs;
  begin  canvas.Rectangle(0,0,Width,Height);
      pod;
      dom;
      opu;
  end;
  
  do góry
 13. upoz, ukat - ustawienie położenia żółwia
 14. Procedura upoz ustawia kursor w podanym punkcie ekranu bez zmiany kąta, przy czym uwzględniany jest stan pióra.
  Procedura ukat ustawia kąt żółwia, przeprowadzając jednocześnie normalizację tak, aby sprowadzić go do przedziału <0-360).

  upoz, ukat
  procedure TZolw.upoz(x,y:Extended);
  begin  xb:=x;
      yb:=y;
      case pioro of
       true: liniado(x,y);
       false: skokdo(x,y);
      end;
  end;
  
  procedure TZolw.ukat(k:Extended);
  begin  while k>=360 do k:=k-360;
      while k<0 do k:=k+360;
      kat:=k;
  end;
  
  do góry
 15. dom - żółw do położenia startowego
 16. Żółw przechodzi na środek ekranu (ewentualnie ciągnąc za sobą ślad) i ustawia kąt 0 (pionowo do góry):

  dom
  procedure TZolw.dom;
  begin  upoz(0,0);
      ukat(0);
  end;
  
  do góry
 17. pod, opu - wyłączanie / włączanie pisaka
 18. Polega to na modyfikacji pola logicznego pioro:

  pod, opu
  procedure TZolw.pod;
  begin  pioro:=false;
  end;
  
  procedure TZolw.opu;
  begin  pioro:=true;
  end;
  
  do góry
 19. np, ws - naprzód / wstecz
 20. Metody przestawiają żółwia o podaną liczbę kroków w aktualnym kierunku naprzód (np) lub wstecz (ws). Działanie np polega na odpowiednim zastosowaniu metody upoz, ws wykorzystuje np:

  np, ws
  procedure TZolw.np(d:extended);
  begin  upoz( xb+d*sin(pi/180*kat),
         yb+d*cos(pi/180*kat));
  end;
  
  procedure TZolw.ws(d:extended);
  begin  np(-d);
  end;
  
  do góry
 21. pr, lw - w lewo / w prawo
 22. Wykorzystano metodę ukat obliczając odpowiedni kąt:

  pr, lw
  procedure TZolw.pr(k:extended);
  begin  ukat(kat+k);
  end;
  
  procedure TZolw.lw(k:extended);
  begin  ukat(kat-k);
  end;
  
  do góry
 23. Rysowanie wielokątów
 24. Poniższe procedury rysują podstawowe figury foremne.
  Dla obydwu procedur punktem startowym i końcowym jest środek ekranu.
  Procedura nkatop rysuje wielokąt o n bokach opisany na okręgu o promieniu r.

  procedure nkatop(r:Extended;n:integer);
  var   a:Extended;
      i:integer;
  begin  a:=2*r*sin(pi/n)/cos(pi/n);  // długość boku n-kąta
      with p do
      begin  pod; np(r);      // przesunięcie początkowe żółwia
             pr(90);
             ws(a/2);
          opu;
          for i:=1 to n do    // pętla główna
          begin  np(a);
              pr(360/n);
          end;
          pod; np(a/2);     // powrót żółwia
             lw(90);
             ws(r);
          opu;
      end;
  end;
  

  Procedura nkatwp rysuje wielokąt o n bokach wpisany w okrąg o promieniu r.

  procedure nkatwp(r:Extended;n:integer);
  var   a:Extended;
      i:integer;
  begin  a:=2*r*sin(pi/n);       // długość boku n-kąta
      with p do
      begin  pod; np(r);      // przesunięcie początkowe żółwia
             pr(90+180/n);
          opu;
          for i:=1 to n do    // pętla główna
          begin  np(a);
              pr(360/n);
          end;
          pod; lw(90+180/n);   // powrót żółwia
             ws(r);
          opu;
      end;
  end;
  

  Aby narysować okrąg wystarczy wywołać jedną z powyższych procedur dla dużej wartości n (np. n=50).

  procedure okrag(r:extended);
  begin  nkatop(r,50);
  end;
  
  do góry
 25. Możliwości rozwoju klasy TZolw
 26. Rozbudowa klasy jest dość prosta. W zasadzie można zrealizować wszystkie polecenia grafiki żółwia programu LOGO.

  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety