niedziela, 26 maj 2024
 
Strona główna Języki programowania Okna dialogowe w Delphi

Okna dialogowe w Delphi

W typowych programach występuje wiele okienek, począwszy od okna głównego (zwykle Form1), okna dialogowe z palety Dialogs aż do prostych okienek dialogowych. Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat ich wykorzystania.


Okna

 1. ShowMessage
 2. ShowMessagePos
 3. ShowMessageFmt
 4. MessageDlg
 5. MessageDlgPos
 6. MessageDlgPosHelp
 7. CreateMessageDialog
 8. InputBox
 9. InputQuery
 10. PromptForFileName
 11. SelectDirectory
 12. Funkcje i zmienne pomocnicze

 13. ForceCurrentDirectory
 14. IsAbortResult
 15. IsAnAllResult
 16. IsNegativeResult(f)
 17. IsPositiveResult
 18. StripAllFromResult
 19. Typy i stałe pomocnicze

 20. TMsgDlgType
 21. TMsgDlgBtn, TMsgDlgButtons
 22. Kody zwracanych wartości o naciśniętych przyciskach
 23. TModalResult
 24. Formatowanie liczb, tekstów, itp. w stylu C
do góry
 1. ShowMessage
 2. ShowMessage
  procedure ShowMessage(const Komunikat: string);
  

  Wyświetla proste okno komunikatów w środku ekranu z jednym przyciskiem OK. Tytułem okna jest nazwa aplikacji. W oknie wyświetlana jest treść "Komunikatu". Długie napisy są przenoszone do następnej linii. Można również wymusić przejście do nowej linii wprowadzając znak #13. Ctrl+C kopiuje treść komunikatu do schowka.

  ShowMessage - przykład
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
     ShowMessage('Autorem programu jest Piotr Kotarski'#13+
           'KALETY 2005');
  end;
  
  do góry
 3. ShowMessagePos
 4. ShowMessagePos
  procedure ShowMessagePos(const Komunikat: string;
               X, Y: Integer);
  

  Odmiana ShowMessage wyświetlająca okno w określonym miejscu ekranu.
  X, Y - współrzędne określające położenie względem lewego górnego rogu ekranu

  do góry
 5. ShowMessageFmt
 6. ShowMessageFmt
  procedure ShowMessageFmt(const Komunikat: string;
               Parametry: array of const);
  

  Odmiana ShowMessage umożliwiająca wyświetlanie tekstu formatowanego w stylu języka C. Daje to możliwość wyświetlania wartości zmiennych i wyrażeń.
  "Komunikat" jest tekstem, który może zawierać znaczniki formatujące sposób wyświetlania argumentów podanych w tablicy "Parametry".

  ShowMessageFmt - przykład
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
    punkty,razem:integer;
    gracz:string;
  begin
    punkty:=34;
    razem:=40;
    gracz:='Gienek';
    ShowMessageFmt('Gracz %s uzyskał %u punktów,'#13+
            'co stanowi %5.1f%% punktów możliwych do zdobycia'#13,
            [gracz,punkty,100*punkty/razem]);
  end;
  
  do góry
 7. MessageDlg
 8. MessageDlg
  function MessageDlg(
            const Komunikat: string;
            Typ: TMsgDlgType;
            Przyciski: TMsgDlgButtons;
            Pomoc: Longint
            ):Word;
  

  Znaczenie parametrów:
  "Komunikat" jest wyświetlanym tekstem,
  "Typ" określa ikonę oraz tytuł okna,
  "Przyciski" jest zbiorem typu wyliczeniowego TMsgDlgButtons określającego, jakie zostaną wyświetlone przyciski,
  "Pomoc" jest numerem pomocy kontekstowej (=0 oznacza brak pomocy).

  MessageDlg wyświetla w środku ekranu okno z ikoną, tekstem oraz określonym przez programistę zbiorem przycisków. Funkcja ta zwraca kod naciśniętego przycisku (stała mrNazwa).

  MessageDlg - wygląd
  MessageDlg('Uwaga! Twój czas się kończy...',
        mtWarning,
        [mbOK],
        0);
  
  MessageDlg('Nieprawidłowe dane! Czy wprowadzić nowe?',
        mtError,
        [mbYes,mbNo,mbCancel],
        0);
  
  MessageDlg('Wygrałeś!!!',
        mtInformation,
        [mbOK],
        0);
  
  MessageDlg('Jesteś pewny?',
        mtConfirmation,
        [mbYes,mbNo,mbCancel],
        0);
  
  MessageDlg('Czy zapisać?',
        mtCustom,
        [mbYes,mbYesToAll,mbNo,mbNoToAll,mbCancel],
        0);
  

  Aby przejąć kod przycisku należy użyć instrukcji warunkowej if lub wyboru case.

  MessageDlg - przykłady wykorzystania
       if MessageDlg('Jesteś pewny?',mtConfirmation,
              [mbYes,mbNo,mbCancel],0) = mrYes
       then {coś tam};
  //--------------------------------------------------------------
       case MessageDlg('Czy zapisać?',mtCustom,
             [mbYes,mbYesToAll,mbNo,mbNoToAll,mbCancel],0) of
         mrYes:   {coś tam};
         mrYesToAll: {coś tam};
         mrNo:    {coś tam};
         mrNoToAll: {coś tam};
       end;
  
  do góry
 9. MessageDlgPos
 10. MessageDlgPos
  function MessageDlgPos(
            const Komunikat: string;
            Typ: TMsgDlgType;
            Przyciski: TMsgDlgButtons;
            Pomoc: Longint;
            X, Y: Integer): Word;
  

  Odmiana funkcji MessageDlg wyświetlająca okno w określonym miejscu ekranu.
  X,Y - współrzędne określające położenie względem lewego górnego rogu ekranu. Pozostałe parametry i sposób wykorzystania jak wyżej.

  do góry
 11. MessageDlgPosHelp
 12. MessageDlgPosHelp
  function MessageDlgPosHelp(
            const Komunikat: string;
            Typ: TMsgDlgType;
            Przyciski: TMsgDlgButtons;
            Pomoc: Longint;
            X, Y: Integer;
            const NazwaPlikuHelp: string): Word;
  

  NazwaPlikuHelp - nazwa zewnętrznego pliku *.HLP

  Odmiana funkcji MessageDlgPos z odrębnym plikiem pomocy kontekstowej. Pozostałe parametry i sposób wykorzystania jak wyżej.

  do góry
 13. CreateMessageDialog
 14. CreateMessageDialog
  function CreateMessageDialog(
            const Komunikat: string;
            Typ: TMsgDlgType;
            Przyciski: TMsgDlgButtons;): TForm;
  

  Tworzy okno dialogowe podobne do MessageDlg do wielokrotnego użytku, ale nie wyświetla go. Okno jest typu TForm, a więc można wykorzystać jego wszystkie właściwości przed wyświetleniem. Uaktywnienie następuje za pomocą metody ShowModal. Po naciśnięciu przycisku następuje jego zamknięcie i kod naciśniętego przycisku jest przypisywany do właściwości ModalResult oraz zwracany funkcją ShowModal. Stąd wynikają dwa sposoby wykorzystania:

  CreateMessageDialog - przykłady wykorzystania
  var okno:TForm;
  
  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  begin okno:=CreateMessageDialog('Jesteś pewny?',
                   mtConfirmation,[mbYes,mbNo,mbCancel]);
      okno.Left:=100;
      okno.Top:=50;
  end;
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin if okno.ShowModal=mrYes
         then {coś tam};
  end;
  
  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
  begin okno.ShowModal;
      if okno.ModalResult=mrYes
         then {coś tam};
  end;
  
  do góry
 15. InputBox
 16. InputBox
  function InputBox(const Tytul,
              Tekst,
              Domyslny: string): string;
  

  Tytul - tytuł okienka,
  Tekst - treść okienka, zwykle jest podpowiedzią dotyczącą wprowadzanego tekstu,
  Domyslny - domyślny tekst w polu edycyjnym.

  Otwiera okienko dialogowe umożliwiające wprowadzenie tekstu. Okno zawiera dwa przyciski [OK] i [Cancel]. Naciśnięcie [OK] powoduje zwrócenie wprowadzonego tekstu, natomiast [Cancel] zwraca tekst domyślny. Program wywołujący nie ma możliwości sprawdzenia, który przycisk naciśnięto!

  InputBox - przykład
  procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
  begin Edit1.Text:=InputBox(
             'Miasto',
             'Podaj miejsce zamieszkania:',
             'Kalety');
  end;
  
  do góry
 17. InputQuery
 18. InputQuery
  function InputQuery(const Tytul,
               Tekst: string;
               var Wartosc: string):Boolean;
  

  Tytul - tytuł okienka,
  Tekst - treść okienka, zwykle jest podpowiedzią dotyczącą wprowadzanego tekstu,
  Wartosc - zmienna tekstowa. Jej wartość jest wyświetlana w polu edycyjnym i zmieniana niezależnie od nacisniętego przycisku.
  InputQuery otwiera okienko dialogowe umożliwiające wprowadzenie tekstu. Zawiera dwa przyciski [OK] i [Cancel]. Funkcja zwraca True jeżeli naciśnięto [OK], False gdy [Cancel]

  InputQuery - przykład
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var gracz:string;
  begin gracz:='Piotr';
      if InputQuery(
           'Gracz',
           'Podaj swoje imię lub pseudonim:',
           gracz)
      then Edit1.Text:=gracz;
  end;
  
  do góry
 19. PromptForFileName
 20. PromptForFileName
  function PromptForFileName(
            var Nazwa: string;
            const Filtr: string = '';
            const Rozszerzenie: string = '';
            const Tytul: string = '';
            const KatalogPocz: string = '';
            SaveDialog: Boolean = False): Boolean;
  

  Funkcja otwiera okno dialogowe umożliwiające wskazanie pliku do otwarcia (Open...) lub zapisu (Save as...). Funkcja zwraca True, jeżeli użytkownik wskazał jakiś plik, False jeżeli kliknięto [Cancel] lub naciśnięto ESC.

  Nazwa - zmienna tekstowa. Jej wartość przy otwarciu okna ustala nazwę domyślną. Po zamknięciu zmienna zawiera wybraną nazwę pliku.
  Filtr - maska plików w postaci: 'nazwa filtru|*.ext|...' np.:

    'Pliki tekstowe (*.txt)|*.TXT|Programy w Pascalu (*.pas)|*.PAS'
    'Pliki Delphi|*.PAS;*.DPK;*.DPR'
  Domyślnie:
    'All files (*.*)|*.*'
  

  Rozszerzenie - domyślne rozszerzenie.
  Tytul - tytuł okna dialogowego (domyślnie 'Open' lub 'Save As').
  KatalogPocz - katalog bieżący okna. Jeżeli nie podamy lub nie istnieje to:
  - jeżeli ForceCurrentDirectory = True to katalog bieżący,
  - jeżeli ForceCurrentDirectory = False to "Moje Dokumenty".
  SaveDialog ustala typ okna: True -> "Save as" | False -> "Open"

  PromptForFileName - przykład
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var  nazwa:string;
  begin nazwa:='dane';
      if PromptForFileName(
            nazwa,
            'Pliki tekstowe (*.txt)|*.txt|Pliki *.dat|*.dat',
            '',
            'Otwórz plik danych',
            'd:\',
            True)
      then Edit1.Text:=nazwa;
  end;
  
  do góry
 21. SelectDirectory
 22. (Uwaga: funkcja wymaga modułu FileCtrl w uses)
  Funkcja otwiera okno wyboru katalogu. Ma dwie postacie. W obydwu składniach SelectDirectory zwraca True jeżeli wybrano katalog i naciśnięto OK, i False jeżeli naciśnięto Cancel lub nie wybrano katalogu.

  SelectDirectory - 1
  function SelectDirectory(const Tytul: string;
               const Root: WideString;
               out Directory: string): Boolean; overload;
  

  Pierwsza postać wyświetla standardowy "Windows directory browser" i nie zmienia bieżącego katalogu.

  Tytul - napis w podtytule okna (tytuł pobierany jest z Windowsa),
  Root - domyślny katalog główny,
  Katalog - wybrany katalog jako tekst.

  SelectDirectory - 2
  function SelectDirectory(var Katalog: string;
               Opcje: TSelectDirOpts;
               Pomoc: Longint): Boolean; overload;
  

  Druga postać wyświetla "Select Directory dialog box" (z możliwością określenia nowego katalogu i podglądem list plików). Katalog - domyślny katalog startowy i wybrany katalog,
  Pomoc - numer pomocy kontekstowej,
  Opcje - określa czynności związane z nowym, nieistniejącym katalogiem:

  TSelectDirOpts
  type TSelectDirOpt = (sdAllowCreate, sdPerformCreate, sdPrompt);
  TSelectDirOpts = set of TSelectDirOpt;
  

  Opcje = [ ] -> brak możliwości określenia nowego katalogu,
  sdAllowCreate -> możliwość określenia nazwy nowego katalogu (nie tworzy go!!!)
  sdPrompt -> wyświetla okno dialogowe z zapytaniem o utworzenie nowego katalogu.
  sdPerformCreate -> tworzy katalog.

  SelectDirectory - 1
  procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
  var nazwa:string;
  begin if SelectDirectory('Katalog',
               'd:\',
               nazwa)
     then Edit1.Text:=nazwa;
  end;
  
  SelectDirectory - 2
  procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
  var  nazwa:string;
  begin nazwa:='d:\';
      if SelectDirectory(nazwa,
               [sdAllowCreate,sdPerformCreate,sdPrompt],
               0)
      then Edit1.Text:=nazwa;
  end;
  
  do góry

  Funkcje i zmienne pomocnicze

 23. ForceCurrentDirectory
 24. ForceCurrentDirectory
  var ForceCurrentDirectory: Boolean = False;
  

  Zmienna określająca domyślny katalog w oknach dialogowych "open..." i "save...".
  ForceCurrentDirectory = True - bieżący katalog,
  ForceCurrentDirectory = False - katalog "Moje dokumenty"

  do góry
 25. IsAbortResult
 26. IsAbortResult
  function IsAbortResult(const AModalResult: TModalResult): Boolean;
  

  Funkcja zwraca True, jeżeli AModalResult = [mrAbort, mrCancel].

  do góry
 27. IsAnAllResult
 28. IsAnAllResult
  function IsAnAllResult(const AModalResult: TModalResult): Boolean;
  

  Funkcja zwraca True, jeżeli AModalResult = [mrAll, mrNoToAll, mrYesToAll].

  do góry
 29. IsNegativeResult
 30. IsNegativeResult
  function IsNegativeResult(const AModalResult: TModalResult): Boolean;
  

  Funkcja zwraca True, jeżeli AModalResult = [mrNo, mrNoToAll].

  do góry
 31. IsPositiveResult
 32. IsPositiveResult
  function IsPositiveResult(const AModalResult: TModalResult): Boolean;
  

  Funkcja zwraca True, jeżeli AModalResult = [mrYes, mrOk, mrYesToAll, mrAll].

  do góry
 33. StripAllFromResult
 34. StripAllFromResult
  function StripAllFromResult(const AModalResult: TModalResult):TModalResult;
  

  Funkcja zmienia wyniki TModalResult usuwając "all":

  AModalResultWartość zwracana
  mrAllmrOk
  mrNoToAllmrNo
  mrYesToAllmrYes
  do góry

  Typy i stałe pomocnicze

 35. TMsgDlgType
 36. TMsgDlgType
  type TMsgDlgType =
      (mtWarning, mtError, mtInformation, mtConfirmation, mtCustom);
  

  Typ komunikatu (ikona i w niektórych przypadkach tytuł)

  mtWarningwykrzyknik na żółtym tleWarning
  mtErrorznak "x" czerwonym tleError
  mtInformationniebieska litera "i" w dymkuInformation
  mtConfirmationniebieska litera "?" w dymkuConfirm
  mtCustombrak ikonynazwa programu
  do góry
 37. TMsgDlgBtn, TMsgDlgButtons
 38. TMsgDlgButtons
  type TMsgDlgBtn =
      (mbYes,  mbNo,   mbOK,    mbCancel,
      mbAbort, mbRetry, mbIgnore,
      mbAll,  mbNoToAll,mbYesToAll, mbHelp);
  TMsgDlgButtons = set of TMsgDlgBtn;
  {przydatne stałe}
  const  mbYesNoCancel = [mbYes, mbNo, mbCancel];
      mbYesAllNoAllCancel = [mbYes, mbYesToAll, mbNo, mbNoToAll, mbCancel];
      mbOKCancel = [mbOK, mbCancel];
      mbAbortRetryIgnore = [mbAbort, mbRetry, mbIgnore];
      mbAbortIgnore = [mbAbort, mbIgnore];
  

  Rodzaje przycisków użytych w oknie oraz stałe, zawierające typwe zbiory przycisków.

  do góry
 39. Kody zwracanych wartości o naciśniętych przyciskach
 40. przyciskkod powrotu
  mbOKmrOk
  mbCancelmrCancel
  mbYesmrYes
  mbNomrNo
  mbAbortmrAbort
  mbRetrymrRetry
  mbIgnoremrIgnore
  mbAllmrAll
  mbNoToAllmrNoToAll
  mbYesToAllmrYesToAll
  do góry
 41. TModalResult
 42. - reprezentuje zwracaną wartość z modalnych okien dialogowych.
  TModalResult
  type TModalResult = Low(Integer)..High(Integer);
  
  StałaWartośćZnaczenie
  mrNone0Nic. Używana jako wartość domyślna.
  mrOkidOKPrzycisk OK.
  mrCancelidCancelPrzycisk CANCEL.
  mrAbortidAbortPrzycisk ABORT.
  mrRetryidRetryPrzycisk RETRY.
  mrIgnoreidIgnorePrzycisk IGNORE.
  mrYesidYesPrzycisk YES.
  mrNoidNoPrzycisk NO.
  mrAllmrNo + 1Przycisk ALL.
  mrNoToAllmrAll + 1Przycisk NO TO ALL.
  mrYesToAllmrNoToAll + 1Przycisk YES TO ALL.
  do góry
 43. Formatowanie liczb, tekstów, itp. w stylu C
 44. znaczniki formatu
  '%[indeks:][-][szerokość][.precyzja]typ'
  
  indeks: numer parametru na liście (liczone od 0)
  - wyrównanie do lewej
  szerokość szerokość pola (liczba znaków)
  Brak tej wartości spowoduje przyjęcie szerokości minimalnej
  dla danej
  .precyzja liczba cyfr po przecinku (dla liczb rzeczywistych)
  lub liczba cyfr całkowitych (w razie potrzeby uzupełniona zerami)
  typ d całkowity dziesiętny ze znakiem
  u całkowity dziesiętny bez znaku
  e rzeczywisty zmiennoprzecinkowy naukowy
  np: ("-d.ddd...E+ddd").
  f rzeczywisty stałoprzecinkowy ("-ddd.ddd...").
  g rzeczywisty (e) lub (f) w zależności,
  który format daje krótszą postać
  n rzeczywisty stałoprzecinkowy z separatorami tysięcy
  np: ("-d,ddd,ddd.ddd...").
  m rzeczywisty walutowy zgodnie z ustawieniami Windows Control Panel
  np: ("-d ddd ddd.dd zł").
  p wskaźnikowy 8 cyfr HEX
  s łańcuchowy (Char, String lub PChar)
  x całkowity heksadecymalny.

  Użycie * w miejsce szerokości i precyzji pozwala na podanie tych wartości jako argumentów (całkowitych!), np.:

  '%*.*f', [8, 2, 123.456]
  

  jest równoważne:

  '%8.2f', [123.456]
  

  Indeks pozwala na powtórne wykorzystanie tego samego argumentu, np.:

  '%d %d %d %0:d %d', [11,22,33,44]
  

  da:

  11 22 33 11 22
  

  Aby wyprowadzić procent "%" należy zastosować znacznik"%%"

  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety