niedziela, 21 lipiec 2024
 
Strona główna Mikrokontrolery 8051 Wyświetlacz alfanumeryczny LCD

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD

 1. Opis wskaźnika ze sterownikiem HD44780
 2. Opis wyprowadzeń wyświetlacza
 3. Lista rozkazów układu HD44780
 4. Metody podłączania wyświetlacza do µkontrolera
 5. Makra i procedury pomocnicze
 6. Inicjacja wyświetlacza
 7. Procedury i makra wysyłające dane na wyświetlacz LCD
 8. Procedury i makra sterujące kursorem
 9. Inne procedury i makra
 10. Tablica znaków układu HD44780
 11. Definiowanie własnych znaków
 12. Projekty polskich znaków narodowych

 1. Opis wskaźnika ze sterownikiem HD44780

  Wyświetlacze tekstowe LCD produkowane są przez wielu producentów. W większości wyposażone są w sterownik HD44780 lub zgodny z nim. Dzięki temu sposób podłączenia i sterowanie jest w zasadzie niezależne od konkretnej wersji układu (można to traktować jak standard).

  Cechy układu:
  - zawiera pamięć 80 znaków (DD-RAM), w dwóch zakresach adresowych: 00H-27H, 40H-67H.
  - sterowanie wyświetlaczami 1, 2 lub 4 wierszowymi.
  - znaki w matrycy 5×8 pikseli (lub rzadko spotykane 5×10).
  - zasilanie 5V, pobór prądu ok. 0,5mA.
  - wbudowany generator znaków zgodny z ASCII dla podstawowych znaków, niestety rozszerzone kody zawierają znaki japońskie. Istnieje, co prawda wersja „europejska", ale trudno ją spotkać w handlu.
  - możliwość zdefiniowania max. 8 własnych znaków (np. polskie litery).
  - 3 sygnały sterujące, 4 lub 8 bitowa magistrala danych.
  - możliwość regulacji kontrastu.
  - podświetlenie (niektóre układy).

  Sposób przyporządkowania adresów pamięci DD-RAM do pól wyświetlacza zależy od organizacji wskaźnika. Poniżej pokazane są adresy dla typowych wskaźników:

  1×16

  2×8

  2×16

  2×20

  2×24

  4×16

  4×20

  Trochę to dziwnie wygląda, ale tak już to zrobiono. Konsekwencją takiej organizacji pamięci DD-RAM jest konieczność odpowiedniego dopasowania adresów przy wpisywaniu danych. Zostanie to zaprezentowane w przykładach poniżej.

  do góry
 2. Opis wyprowadzeń wyświetlacza
  NumerNazwaOpis
  1GNDMasa
  2VDDNapiecie zasilania +5V
  3V0Regulacja kontrastu wyświetlacza
  4RSWybór rodzaju informacji:
  0 - komenda
  1 - dane
  5R/WKierunek transmisji:
  0 - wysłanie komendy lub danych
  1 - odczyt stanu lub danych
  6ESygnał zezwalający
  0 - wejścia nieatywne
  1 - wykonanie działania
  7DB0Linia danych D0
  8DB1Linia danych D1
  9DB2Linia danych D2
  10DB3Linia danych D3
  11DB4Linia danych D4
  12DB5Linia danych D5
  13DB6Linia danych D6
  14DB7Linia danych D7
  15LED AAnoda diody podświetlającej
  16LED KKatoda diody podświetlającej

  Tryby pracy układu zależą od sygnałów sterujących:

  RSR/WOpis
  00Wpisanie komendy do HD44780. Lista komend poniżej.
  01Odczyt słowa stanu:
  bity 0-6 tego słowa stanowią aktualny adres w pamięci DD-RAM (lub CG-RAM, bity 0-5),
  bit 7 jest sygnałem zajętości (Busy). Jeżeli Busy=1 to układ wykonuje poprzednią komendę. Przed wykonaniem następnej operacji na HD44780 należy zaczekać, aż Busy=0.
  10Zapis danych do pamięci DD-RAM (lub CG-RAM)
  11Odczyt danych z pamięci DD-RAM (lub CG-RAM)
  do góry
 3. Lista rozkazów układu HD44780

  (x - wartość dowolna)

  MagistralaNazwaOpis
  00000001 Display clear Kasowanie wyświetlacza:
  - pamięć DD-RAM wypełniona spacjami,
  - kursor pod adres 00H (pierwszy znak, lewy górny róg)
  - tryb przesuwania kursora (wyłączenie przesuwania okna)
  0000001x Display/cursor home - kursor pod adres 00H (pierwszy znak, lewy górny róg)
  - tryb przesuwania kursora (wyłączenie przesuwania okna)
  Dane nie są kasowane.
  000001IS Entry mode set Tryb pracy kursora (lub okna)wyświetlacza przy zapisie kolejnych znaków:
  S=0 - przesuwa się kursor
  S=1 - przesuwa się okno, pozycja kursora na wyświetlaczu jest stała
  I=0 - przesuwanie kursora lub okna w lewo (dekrementacja adresu)
  I=1 - przesuwanie kursora lub okna w prawo (inkrementacja adresu)
  00001DCB Display ON/OFF Załączenie (=1) lub wyłączenie (=0) następujących elementów:
  D - całego pola wyświetlacza (display)
  C - kursora (cursor)
  B - miganie znaku (blink)
  0001SRxx Display/cursor shift S=0 - przesunięcie kursora ..
  S=1 - obrót danych wyświetlacza ..
  R=0 - .. w lewo
  R=1 - .. w prawo
  001DNFxx Function set Tryb pracy układu:
  D=0 - 4-bitowa magistrala danych (bity D4-D7)
  D=1 - 8-bitowa magistrala danych
  N=0 - 1 linia wyświetlacza
  N=1 - 2 lub 4 linie wyświetlacza
  F=0 - matryca znaków 5 x 7 punktów
  F=1 - matryca znaków 5 x 10 punktów (nie spotkałem takiego układu!)
  Dla konkretnego układu i schematu jest to wartość stała, ustalana podczas inicjacji wyświetlacza
  01AAALLL CG-RAM set Włącza adresowanie pamięci generatora znaków (CG-RAM) i ustawia adres w tej pamięci.
  6-io bitowy adres zawiera:
  bity AAA - kod znaku 0-7
  bity LLL - numer linii (000 - górna linia)
  1AAAAAAA DD-RAM set Włącza adresowanie pamięci danych wyświetlacza (DD-RAM) i ustawia adres w tej pamięci.
  Sposób przyporządkowania adresów polom wyświetlacza przedstawiono wyżej
  do góry
 4. Metody podłączania wyświetlacza do µK 8051

  Poniższe układy należy traktować jako przykładowe.

  a) Magistrala 8-bitowa, sterowanie portami

  Jest to podłączenie najwygodniejsze dla programisty. Wadą układu jest to, że na sterowanie przeznaczono aż 11 linii portów. Dlatego układ taki jest stosowany wtedy, gdy mamy ich wystarczającą ilość.


  b) Magistrala 4-bitowa, sterowanie portami

  Jest to podłączenie oszczędniej gospodarujące liniami portów, tylko 7 linii.Wadą układu są nieco bardziej złożone procedury obsługi. Układ taki jest stosowany wtedy, gdy mamy ograniczoną ilość linii portów.


  do góry
 5. Makra i procedury pomocnicze

  W poniższych przykładach przyjmuję następującą konfigurację:
  - wyświetlacz 2x16 znaków
  - magistrala 8-bitowa
  - dane podłączone do poru P1
  - sygnał RS - linia P3.5
  - sygnał R/W - linia P3.6
  - sygnał E - linia P3.7
  - kwarc 11,0592 MHz
  W programach stosuję nazewnictwo przyjęte przez większość programistów.

  Stałe programu

  Stałe
  LCDRS  BIT   P3.5
  LCDRW  BIT   P3.6
  LCDE  BIT   P3.7
  

  Makroinstrukcje podstawowe - sygnały sterujące

  Makra
  LCDWC  MACRO       ;Write Command - zapis rozkazu
      CLR   LCDRS
      CLR   LCDRW
      ENDM
  ;--------------------------------------------------------------------------
  LCDWD  MACRO       ;Write Data - zapis danych
      SETB  LCDRS
      CLR   LCDRW
      ENDM
  ;--------------------------------------------------------------------------
  LCDRC  MACRO       ;Read Command - odczyt bajtu stanu (BUSY i adres)
      MOV   P1,#0FFH
      CLR   LCDRS
      SETB  LCDRW
      ENDM
  ;--------------------------------------------------------------------------
  LCDRD  MACRO       ;Read Data - odczyt danych
      MOV   P1,#0FFH
      SETB  LCDRS
      SETB  LCDRW
      ENDM
  ;--------------------------------------------------------------------------
  STROB  MACRO       ;machnięcie linią E (strobowanie układu)
      SETB  LCDE
      CLR   LCDE
      ENDM
  

  Procedury

  Procedura CZYZAJ sprawdza bit BUSY, tzn czy układ HD44780 może przyjmować polecenia lub dane. Zwraca w ACC bieżący adres w pamięci DD-RAM (lub CG-RAM)

  CZYZAJ
  CZYZAJ: LCDRC
  SPRBUSY:SETB  LCDE     ;pętla oczekiwania na zgaszenie BUSY
      MOV   A,P1
      CLR   LCDE
      JB   ACC.7,SPRBUSY
      RET
  

  Procedura PISZKOM wysyła kod rozkazu z akumulatora do układu HD44780. Przed wysłaniem sprawdza bit BUSY.

  PISZKOM - wersja dla magistrali 8-bit
  PISZKOM:PUSH  ACC
      ACALL  CZYZAJ
      LCDWC
      POP   P1
      STROB
      RET
  

  Dla wersji 4-bitowej należy pamiętać, że w porcie P1 są zarówno dane (bity 4567), jak i bity sterujące (bity 012)

  PISZKOM - wersja dla magistrali 4-bit
  PISZKOM:PUSH  ACC
      LCDRC
  SPRBUSY:SETB  LCDE     ;pętla oczekiwania na zgaszenie BUSY
      MOV   A,P1     ;odczyt starszego półbajtu
      CLR   LCDE
      STROB         ;młodszy ignoruję
      JB   ACC.7,SPRBUSY
      POP   ACC
      PUSH  ACC
      ANL   A,#0F0H    ;maska starszego półbajtu, sterowanie LCDWC
      MOV   P1,A
      STROB
      POP   ACC
      SWAP  A
      ANL   A,#0F0H
      MOV   P1,A
      STROB
      RET
  

  Procedura CZAS wprowadza opóźnienie wynoszące w przybliżeniu tyle milisekund, ile wynosiła zawartość akumulatora przed jej wywołaniam.

  Przyda nam się również makro CZEKAJ z parametrem określającym czas opóźnienia w ms.

  CZAS - opóźnienie zależne od ACC
  CZASMS: PUSH  B
  CZPTLZ: MOV   B,#229
  CZPTLW: NOP
      NOP
      DJNZ  B,CZPTLW
      NOP
      NOP
      DJNZ  ACC,CZPTLZ
      POP   B
      RET
  ;--------------------------------------------------------------------------
  CZEKAJ MACRO  %T
      MOV   A,#%T
      ACALL  CZASMS
      ENDM
  
  do góry
 6. Inicjacja wyświetlacza

  Po włączeniu napięcia zasilania należy przeprowadzić procedurę inicjalizacji układu. Przebieg tej procedury przedstawiono na poniższych rysunkach. Podane czasy należy traktować jako minimalne, można zastosować znacznie dłuższe, np. po 50ms lub 100ms.

  Procedura inicjalizacji dla magistrali 8-bitowej


  INITLCD - magistrala 8-bit
  INITLCD:CLR   LCDE
      LCDWC
      CZEKAJ 50
      MOV   P1,#30H
      STROB
      CZEKAJ 5
      STROB
      CZEKAJ 1
      STROB
      MOV   A,#38H   ;magistrala 8-bit, dwa wiersze, matryca 5x8
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#08H   ;wyłączenie wyświetlacza, kursora i migania
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#01H   ;kasowanie wyświetlacza
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#0EH   ;załączenie wyświetlacza i kursora
      ACALL  PISZKOM
      RET
  

  Procedura inicjalizacji dla magistrali 4-bitowej


  Procedura ta różni się od powyższej jedynie ustawieniem opcji 4-bitowej oraz inną procedurą PISZKOM:

  INITLCD - magistrala 4-bit
  INITLCD:CLR   LCDE
      LCDWC
      CZEKAJ 50
      MOV   P1,#30H
      STROB
      CZEKAJ 5
      STROB
      CZEKAJ 1
      STROB
      MOV   A,#30H   ;magistrala 4-bit, dwa wiersze, matryca 5x8
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#08H   ;wyłączenie wyświetlacza, kursora i migania
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#01H   ;kasowanie wyświetlacza
      ACALL  PISZKOM
      MOV   A,#0EH   ;załączenie wyświetlacza i kursora
      ACALL  PISZKOM
      RET
  
  do góry
 7. Procedury i makra wysyłające dane na wyświetlacz LCD

  PZNAK wysyła do HD44780 bajt z akumulatora traktowany jako kod ASCII znaku (zgodnie z tablicą znaków).
  Procedura ta napisana jest dla wyświetlacza 2×16 i uwzględnia przejście do nowej linii po 16 znaku.

  PZNAK
  PZNAK: PUSH  ACC
      ACALL  CZYZAJ
      POP   P1
      LCDWD
      STROB
      INC   A
      JB   ACC.4,NLINIA
      RET
  NLINIA: XRL   A,#11010000B
      ACALL  PISZKOM
      RET
  ;------------------------------------------
  ; makro i przykład wykorzystania
  
  PISZZN MACRO  %ZNAK
      MOV   A,#%ZNAK
      ACALL  PZNAK
      ENDM
  ;------------------------------------------
      PISZZN 'x'
      PISZZN '='
  

  PTEXT wysyła do HD44780 ciąg znaków od adresu w DPTR. Koniec tego ciągu oznaczony jest bajtem 0.

  PTEXT
  PTEXT: CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      JNZ   PTXTN
      RET
  PTXTN: ACALL  PZNAK
      INC   DPTR
      SJMP  PTEXT
  ;------------------------------------------
  ; makro i przykład wykorzystania
  
  PISZTXT MACRO  %TEXT
      MOV   DPTR,#%TEXT
      ACALL  PTEXT
      ENDM
  ;------------------------------------------
      PISZTXT INFO
      ...
  INFO:  DB   '(C) Piotr K.',0
  

  PHEX wypisuje na ekranie zawartość akumulatora w formie 2-cyfrowej liczby HEX.

  PHEX
  PHEX:  PUSH  ACC
      SWAP  A
      ANL   A,#0FH
      ADD   A,#'0'
      CJNE  A,#'9'+1,$+3
      JC   PHEXHI
      ADD   A,#7
  PHEXHI: ACALL  PZNAK
      POP   ACC
      ANL   A,#0FH
      ADD   A,#'0'
      CJNE  A,#'9'+1,$+3
      JC   PHEXLO
      ADD   A,#7
  PHEXLO: ACALL  PZNAK
      RET
  ;------------------------------------------
  ; makro i przykład wykorzystania
  
  PISZHEX MACRO  %BAJT
      MOV   A,#%BAJT
      ACALL  PHEX
      ENDM
  ;------------------------------------------
      PISZHEX 0FCH
  

  PBIN wypisuje na ekranie zawartość akumulatora w formie 8-cyfrowej liczby BIN.

  PBIN
  PBIN:  MOV   R3,A
      MOV   R4,#8
  PBINPTL:MOV   A,R3
      RL   A
      MOV   R3,A
      ANL   A,#01H
      ADD   A,#'0'
      ACALL  PZNAK
      DJNZ  R4,PBINPTL
      RET
  ;------------------------------------------
  ; makro i przykład wykorzystania
  
  PISZBIN MACRO  %BAJT
      MOV   A,#%BAJT
      ACALL  PBIN
      ENDM
  ;------------------------------------------
      PISZBIN 56
  
  do góry
 8. Procedury i makra sterujące kursorem

  Makra te wysyłają do HD44780 odpowiednie rozkazy (zgodnie z listą rozkazów). Wykorzystują podprogram PISZKOM.

  KDOM - kursor na początek (pozycja 0,0)
  KDOM  MACRO
      MOV   A,#02H
      ACALL  PISZKOM
      ENDM
  

  KURSOR - sterowanie widocznością i miganiem kursora
  KURSOR MACRO  %WIDOK,%MIGANIE
      MOV   A,#0CH+2*%WIDOK+%MIGANIE
      ACALL  PISZKOM
      ENDM
  ;------------------------------------------
  NIE   EQU   0
  TAK   EQU   1
      KURSOR NIE,NIE   ;wyłączenie widoku kursora i migania
      KURSOR TAK,NIE   ;wyłączenie migania, kursor widoczny
      KURSOR TAK,TAK   ;załączenie widoku kursora i migania
  

  GOTO - ustawienie kursora na pozycji y,x (kolumna,wiersz)
  ;wiersze i kolumny numerowane są od 0!!!
  
  GOTO  MACRO  %WIERSZ,%KOLUMNA
      MOV   A,#80H+40H*%WIERSZ+%KOLUMNA
      ACALL  PISZKOM
      ENDM
  ;------------------------------------------
      GOTO  0,5
  

  KURLIN - zmiana wiersza bez zmiany kolumny (przejście kursora w pionie)
  KURLIN: ACALL  CZYZAJ
      XRL   A,#11000000B
      ACALL  PISZKOM
      RET
  
  do góry
 9. Inne procedury i makra
  KASUJ - kasowanie wyświetlacza
  KASUJ  MACRO
      MOV   A,#1
      ACALL  PISZKOM
      ENDM
  
  KASUJZ - kasowanie 1 znaku na pozycji kursora
  KASUJZ MACRO
      MOV   A,#' '  ;spacja
      ACALL  PZNAK
      ENDM
  
  KASUJS - kasowanie ciągu znaków od pozycji kursora
  ; w ACC podana jest ilość kasowanych znaków
  KASUJS: PUSH  ACC
      MOV   A,#' '  ;spacja
      ACALL  PZNAK
      POP   ACC
      DJNZ  ACC,KASUJS
      RET
  
  do góry
 10. Tablica znaków układu HD44780


  do góry
 11. Definiowanie własnych znaków

  W układzie HD44780 istnieje możliwość zdefiniowania do ośmiu własnych znaków (dla matrycy 5×7). Matryca tych znaków zapisywana jest w pamięci CG-RAM o rozmiarze 8×8 bajtów. Jeden bajt (a właściwie jego 5 młodszych bitów) definiuje jedną linię znaku. Osiem kolejnych bajtów definiuje cały znak, kolejność z góry na dół.

  PROJEKTANT ZNAKÓW - klikaj przyciski a zobaczysz...
  Jeżeli chciałbym napisać np. "Żółte światło!" to muszę umieścić w pamięci CG-RAM definicje czterech polskich liter:

  adres 7 6 5 4 3 2 1 0 HEX 
  00  0   0   0   0   1   1   0   0  0CH
  01  0   0   0   0   0   1   0   0  04H
  02  0   0   0   0   0   1   1   0  06H
  03  0   0   0   0   0   1   0   0  04H
  04  0   0   0   0   1   1   0   0  0CH
  05  0   0   0   0   0   1   0   0  04H
  06  0   0   0   0   1   1   1   0  0EH
  07  0   0   0   0   0   0   0   0  00H
  08  0   0   0   0   0   0   1   0  02H
  09  0   0   0   0   0   1   0   0  04H
  0A  0   0   0   0   1   1   1   0  0EH
  0B  0   0   0   1   0   0   0   1  11H
  0C  0   0   0   1   0   0   0   1  11H
  0D  0   0   0   1   0   0   0   1  11H
  0E  0   0   0   0   1   1   1   0  0EH
  0F  0   0   0   0   0   0   0   0  00H
  10  0   0   0   0   0   0   1   0  02H
  11  0   0   0   0   0   1   0   0  04H
  12  0   0   0   0   1   1   1   0  0EH
  13  0   0   0   1   0   0   0   0  10H
  14  0   0   0   0   1   1   1   0  0EH
  15  0   0   0   0   0   0   0   1  01H
  16  0   0   0   1   1   1   1   0  1EH
  17  0   0   0   0   0   0   0   0  00H
  18  0   0   0   1   1   1   1   1  1FH
  19  0   0   0   0   0   0   0   1  01H
  1A  0   0   0   0   0   0   1   0  02H
  1B  0   0   0   1   1   1   1   1  1FH
  1C  0   0   0   0   1   0   0   0  08H
  1D  0   0   0   1   0   0   0   0  10H
  1E  0   0   0   1   1   1   1   1  1FH
  1F  0   0   0   0   0   0   0   0  00H

  Litery otrzymują kody:
  0 lub 8 - ł
  1 lub 9 - ó
  2 lub 10 - ś
  3 lub 11 - Ż

  Stąd napis definiuję następująco (0 jest znacznikiem końca napisu!!!):

       DB   3,1,8,'te ',2,'wiat',8,'o!',0
  

  Do dyspozycji mamy tylko 8 kodów (8 znaków), dlatego należy je definiować w miarę aktualnych potrzeb.
  Procedura POLSKIE "ładuje" 8 znaków naraz.

  POLSKIE - ładowanie kodów polskich znaków
  POLSKIE:MOV   A,#40H       ;Włączenie CG-RAM i ustawienie adresu
      ACALL  PISZKOM      ; na pierwszy znak
      MOV   DPTR,#KODYPL
      MOV   R2,#8*8
  POLPTL: ACALL  CZYZAJ
      CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   P1,A
      LCDWD
      STROB
      INC   DPTR
      DJNZ  R2,POLPTL
      MOV   A,#80H       ;Włączenie DD-RAM i ustawienie adresu
      ACALL  PISZKOM      ; na pierwszy znak
      RET
  ;---------------------------------------------------------------------------
  KODYPL: DB   00H,00H,0EH,01H,0FH,11H,0FH,04H   ;ą
      DB   02H,04H,0EH,10H,10H,11H,0EH,00H   ;ć
      DB   00H,00H,0EH,11H,1FH,10H,0EH,04H   ;ę
      DB   0CH,04H,06H,04H,0CH,04H,0EH,00H   ;ł
      DB   02H,04H,1EH,11H,11H,11H,11H,00H   ;ń
      DB   02H,04H,0EH,11H,11H,11H,0EH,00H   ;ó
      DB   02H,04H,0EH,10H,0EH,01H,1EH,00H   ;ś
      DB   04H,00H,1FH,02H,04H,08H,1FH,00H   ;ż
  

  Poniższa procedura definiuje jeden znak.
  POLZNAK - ładowanie kodów jednego znaku
  ;dane:
  ; DPTR - adres w pamięci ROM definicji znaku,
  ; ACC - kod znaku (liczba od 0 do 7)
  ;-----------------------------------------------------------------------------
  POLZNAK:ANL   A,#07H      ;maska trzech najmłodszych bitów
      RL   A         ;mnożenie 8*ACC
      RL   A
      RL   A
      ORL   A,#40H      ;utworzenie rozkazu SET CG-RAM
      ACALL  PISZKOM      ;Włączenie CG-RAM, adres na wskazany znak
      MOV   R2,#8
  POLPTL: ACALL  CZYZAJ
      CLR   A
      MOVC  A,@A+DPTR
      MOV   P1,A
      LCDWD
      STROB
      INC   DPTR
      DJNZ  R2,POLPTL
      MOV   A,#80H      ;Włączenie DD-RAM i ustawienie adresu
      ACALL  PISZKOM      ; na pierwszy znak
      RET
  ;---------------------------------------------------------------------------
  ;przykładowe wywołanie:
      MOV   A,#5
      MOV   DPTR,#POLMS    ;mała litera ś, kod=5
      ACALL  POLZNAK
  ;---------------------------------------------------------------------------
  ;Definicje wszystkich polskich znaków:
  POLDA: DB   0EH,11H,11H,11H,1FH,11H,11H,02H   ;Ą
  POLDC: DB   02H,0EH,15H,10H,10H,11H,0EH,00H   ;Ć
  POLDE: DB   1FH,10H,10H,1EH,10H,10H,1FH,02H   ;Ę
  POLDL: DB   10H,12H,14H,18H,10H,10H,1FH,00H   ;Ł
  POLDN: DB   02H,15H,19H,15H,13H,11H,11H,00H   ;Ń
  POLDO: DB   02H,0EH,15H,11H,11H,11H,0EH,00H   ;Ó
  POLDS: DB   04H,0EH,10H,0EH,01H,11H,0EH,00H   ;Ś
  POLDZ: DB   1FH,01H,02H,1FH,08H,10H,1FH,00H   ;Ż
  POLDX: DB   04H,1FH,09H,02H,04H,08H,1FH,00H   ;Ź
  POLMA: DB   00H,00H,0EH,01H,0FH,11H,0FH,04H   ;ą
  POLMC: DB   02H,04H,0EH,10H,10H,11H,0EH,00H   ;ć
  POLME: DB   00H,00H,0EH,11H,1FH,10H,0EH,04H   ;ę
  POLML: DB   0CH,04H,06H,04H,0CH,04H,0EH,00H   ;ł
  POLMN: DB   02H,04H,1EH,11H,11H,11H,11H,00H   ;ń
  POLMO: DB   02H,04H,0EH,11H,11H,11H,0EH,00H   ;ó
  POLMS: DB   02H,04H,0EH,10H,0EH,01H,1EH,00H   ;ś
  POLMZ: DB   04H,00H,1FH,02H,04H,08H,1FH,00H   ;ż
  POLMX: DB   02H,04H,1FH,02H,04H,08H,1FH,00H   ;ź
  
  do góry
 12. Projekty polskich znaków narodowych
  0EH
  11H
  11H
  11H
  1FH
  11H
  11H
  02H
  02H
  0EH
  15H
  10H
  10H
  11H
  0EH
  00H
  1FH
  10H
  10H
  1EH
  10H
  10H
  1FH
  02H
  10H
  12H
  14H
  18H
  10H
  10H
  1FH
  00H
  02H
  15H
  19H
  15H
  13H
  11H
  11H
  00H
  02H
  0EH
  15H
  11H
  11H
  11H
  0EH
  00H
  04H
  0EH
  10H
  0EH
  01H
  11H
  0EH
  00H
  1FH
  01H
  02H
  1FH
  08H
  10H
  1FH
  00H
  04H
  1FH
  09H
  02H
  04H
  08H
  1FH
  00H
  00H
  00H
  0EH
  01H
  0FH
  11H
  0FH
  04H
  02H
  04H
  0EH
  10H
  10H
  11H
  0EH
  00H
  00H
  00H
  0EH
  11H
  1FH
  10H
  0EH
  04H
  0CH
  04H
  06H
  04H
  0CH
  04H
  0EH
  00H
  02H
  04H
  1EH
  11H
  11H
  11H
  11H
  00H
  02H
  04H
  0EH
  11H
  11H
  11H
  0EH
  00H
  02H
  04H
  0EH
  10H
  0EH
  01H
  1EH
  00H
  04H
  00H
  1FH
  02H
  04H
  08H
  1FH
  00H
  02H
  04H
  1FH
  02H
  04H
  08H
  1FH
  00H
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety