niedziela, 21 lipiec 2024
 
Strona główna Mikrokontrolery 8051 Wyświetlacz 7-segmentowy LED

Procedury obsługujące 7-segmentowy wyświetlacz LED

 1. Konwersja BIN → 7segment
 2. Obsługa wyświetlacza 7-segmentowego

 1. Konwersja BIN → 7segment

  Wskaźnik 7-segmentowy zawiera faktycznie osiem segmentów (wraz z kropką). Zazwyczaj segmenty oznacza się w sposób pokazany na rysunku. Podprogram BIN2SEG zamienia liczbę w akumulatorze (0-15) na 8-bitowy kod z wygaszoną kropką. Zakładam, że 1 oznacza świecenie, a 0 wygaszenie segmentu.
  Przyporządkowanie segmentów do bitów:

  76543210
  HGFEDCBA
  BIN2SEG
  BIN2SEG:ANL   A,#0FH     ;maska dla 4 bitów
      INC   A       ;pominięcie RET
      MOVC  A,@A+PC    ;pobranie kodu
      RET
  ;tablica kodów (bezpośrednio za RET!)
      DB   3FH,06H,5BH,4FH ; 0 1 2 3
      DB   66H,6DH,7DH,07H ; 4 5 6 7
      DB   7FH,6FH,77H,7CH ; 8 9 A b
      DB   39H,5EH,79H,71H ; C d E F
  

  W powyższym podprogramie liczby od 0 do 15 zamieniane są na kody 7-segmentowe cyfr szesnatkowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować inne kody otrzymując inny zestaw znaków. Ponadto, stosując maskę np. 5-bitową (1FH) uzyskamy 32 zamiast 16 kodów.
  Poniższa tabela przedstawia wszystkie kombinacje kodowe, które mają jakiś sens. Kształty niektórych znaków nie są najlepsze, ale kilka typowych napisów można skonstruować.

  widokkodyuwagiPROJEKTANT
   3FH 06H 5BH 4FH cyfry (0 1 2 3), litery (O I)
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
   66H 6DH 7DH 07H cyfry (4 5 6 7), litera (S)
   7FH 6FH 77H 7CH cyfry (8 9), litery (A b)
   39H 5EH 79H 71H litery (C d E F)
   58H 3DH 76H 74H litery (c G H h)
   18H 1EH 38H 37H litery (i J L M?)
   54H 5CH 73H 67H litery (n o P q lub ro:ρ)
   50H 78H 1CH 3EH litery (r t u U lub W)
   6EH 72H 40H 48H litery (y µ), znaki (- =)
   00H 20H 22H 63H spacja, znaki (’ " º)

  Niestety, nie można stworzyć niektórych liter, np. K czy Z.
  Swojego nazwiska nie napiszę, ale imię:

  Inne napisy:      

  do góry
 2. Obsługa wyświetlacza 7-segmentowego

  W systemach µ-procesorowych wskaźniki 7-segmentowe sterowane są multiplekserowo. W typowym przypadku oznacza to zużycie 8 linii we/wy na segmenty oraz tyle linii, ile jest wskaźników. W poniższym przykładzie przyjmuję następujące założenia:

  • wyświetlacz zawiera sześć wskaźników 7-segmentowych z kropką
  • w miejsce siódmego wskaźnika podłączono zestaw 8 diód LED
  • dane do wyświetlania zawarte są w pamięci o adresach DANE i LEDY, przy czym dla wskaźników są to kody (np. 0-15 dla cyfr szesnastkowych)
  • informacja o kropkach zawarta jest w pamięci o adresie KROPKI
  • obsługa realizowana jest w przerwaniu od timera T0 o okresie około 1ms
   (tryb 1, TH0=256-4 dla fxtal=11059200Hz)
  • przerwanie korzysta z pierwszego banku rejestrów. Rejestry mają następujące funkcje:
   R0 - adresuje dane,
   R2 - licznik wskaźników,
   R3 - numer wskaźnika w kodzie 1z7 (0 aktywne),
   R4 - rejestr pomocniczy,
  • w programie wykorzystano procedurę BIN2SEG omówioną w poprzednim punkcie.

  Schemat układu:

  Obsługa wskaźnika
  ;---------------------------------------------------------------------------
  DANE  REG   20H      ;6 bajtów danych dla wskaźników
  LEDY  REG   DANE+6    ;bajt danych dla zestawu diód
  KROPKI REG   LEDY+1    ;układ kropek
  TMODW  EQU   00000001B   ;T0 - bramkowanie wewn, tryb 1, timer
  TH0W  EQU   256-4     ;czas 256*4*12/11059200s = 1.111ms
  TL0W  EQU   0
  ;---------------------------------------------------------------------------
  BANK0  MACRO
      CLR   RS0
      ENDM
  BANK1  MACRO
      SETB  RS0
      ENDM
  ;---------------------------------------------------------------------------
      LJMP  START
  ;---------------------------------------------------------------------------
  ;obsługa przerwania
      ORG   000BH
      PUSH  PSW
      PUSH  ACC
      MOV   TH0,#TH0W
      BANK1
      MOV   P3,#0FFH   ;wyłączenie wszystkich wskaźników
      MOV   A,@R0     ;pobranie danej do wyświetlenia
      CJNE  R0,#LEDY,T0KOD;czy zestaw diód?
      SJMP  T0SEGM    ;tak, brak przekodowania i kropki
  T0KOD: ACALL  BIN2SEG    ;nie, przekodowanie dla wskaźnika 7seg
      MOV   R4,A     ;uwzglęnij kropkę
      MOV   A,KROPKI
      ANL   A,R3
      JZ   T0KR     ;czy ma być kropka? (ACC=0 -> nie)
      MOV   A,#10000000B ;tak
  T0KR:  ADD   A,R4     ;dodanie bitu kropki
  T0SEGM: MOV   P1,A     ;ustaw segmenty
      MOV   P3,R3     ;włącz wskaźnik
      INC   R0      ;modyfikuj rejestry dla następnego wskaźnika
      MOV   A,R3
      RL   A
      MOV   R3,A
      DJNZ  R2,T0KON   ;czy ostatni wskaźnik?
      MOV   R0,#DANE   ;rejestry dla pierwszego wskaźnika
      MOV   R2,#7
      MOV   R3,#11111110B
  T0KON: POP   ACC
      POP   PSW
      RETI
  ;---------------------------------------------------------------------------
  BIN2SEG:....         ;procedura przekodowania
  ;---------------------------------------------------------------------------
  ;program główny
  START: MOV   SP,#60H    ;przestawienie stosu
      MOV   TH0,#TH0W   ;ustawienie timera
      MOV   TL0,#TL0W
      MOV   TMOD,#TMODW
      BANK1
      MOV   R0,#DANE   ;dane początkowe dla rejestrów sterujących
      MOV   R2,#7
      MOV   R3,#11111110B
      BANK0
      SETB  TR0      ;włączenie timera
      SETB  ET0      ;włączenie przerwań
      SETB  EA
  ;---------------------------------------------------------------------------
  ; program główny, który generuje dane do wyświetlania,
  ; wpisując je do pamięci DANE/LEDY/KROPKI
      ...
  ;---------------------------------------------------------------------------
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety