niedziela, 21 lipiec 2024
 
Strona główna Mikrokontrolery 8051 Makroinstrukcje

Makroinstrukcje w DSM51

 1. Zasady tworzenia makroinstrukcji
 2. Przełączanie między bankami rejestrów
 3. Operacje na stosie
 4. Operacje rotacji
 5. Wywołanie procedury z parametrem

 1. Zasady tworzenia makroinstrukcji

  Makroinstrukcja (makro) to zestaw instrukcji asemblera. Po zdefiniowaniu makroinstrukcja może być włączona w kod źródłowy programu poprzez jej wywołanie. W treści makr mogą występować bez ograniczeń wywołania innych makr, za wyjątkiem samego siebie.

  Składnia:

  Dyrektywa definicji makra
  NAZWA  MACRO  parametry  ;początek definicji makra.
       :
      treść makroinstrukcji
       :
      ENDM        ;(lub MACEND) koniec definicji.
  

  Parametry to oddzielone przecinkami symbole (parametry formalne makra), które mogą być wykorzystywane w treści makra. Przy wywołaniu podawane są parametry aktualne makra, które zastępują wszystkie parametry formalne. Makro jest wywoływane poprzez umieszczenie jego nazwy w polu rozkazu danej linii programu. np:

  [etykieta:] NAZWA par1,par2,... 

  Asembler (w tej wersji!) nie umożliwia tworzenia etykiet lokalnych w makrach. Jeśli występuje taka potrzeba to można podawać etykietę (lub jej fragment) jako jeden z parametrów makra. Jest to możliwe, gdyż zastępowanie parametrów formalnych parametrami aktualnymi odbywa się na drodze podmieniania tekstów przed asemblacją linii programu. Teksty te są podmieniane niezależnie od tego, czy występują w etykiecie, nazwie mnemonika, czy w treści operandu.

  do góry
 2. Przełączanie między bankami rejestrów

  O aktualnie używanym banku rejestrów decydują bity RS0 i RS1 znajdujące się w rejestrze PSW (RS1=PSW.4, RS0=PSW.3). Bity te tworzą słowo oznaczające numer banku. Podstawowe makra są następujące:

  Banki rejestrów 0..3
  BANK0  MACRO
      CLR   RS0
      CLR   RS1
      ENDM
  ;---------------------------------------
  BANK1  MACRO
      SETB  RS0
      CLR   RS1
      ENDM
  ;---------------------------------------
  BANK2  MACRO
      CLR   RS0
      SETB  RS1
      ENDM
  ;---------------------------------------
  BANK3  MACRO
      SETB  RS0
      SETB  RS1
      ENDM
  

  Jeżeli używamy tylko banków 0 i 1 to można te makra uprościć:

  Banki rejestrów 0 i 1
  BANK0  MACRO
      CLR   RS0
      ENDM
  ;---------------------------------------
  BANK1  MACRO
      SETB  RS0
      ENDM
  

  Jeżeli pozostałe bity PSW są nieistotne można również użyć instrukcji ośmiobitowej, stosując makro z parametrem:

  Banki rejestrów (z parametrem)
  BANK  MACRO  %NUMER
      MOV   PSW,#%NUMER*8
      ENDM
  

  Wywołanie takiego makra może mieć np. taką postać:

      BANK  2
  do góry
 3. Operacje na stosie

  Operacjami wykorzystującymi stos są PUSH, POP, xCALL, RET i RETI. Instrukcje PUSH i POP występują wyłącznie z adresowaniem bezpośrednim, co często jest dość uciążliwe. Na przykład nie są możliwe następujące instrukcje:

     PUSH  R3  
     POP   @R1  
  

  Poniższe makra załatwiają sprawę:

  PUSH i POP dla rejestrów
  PUSHR  MACRO  %REJESTR
      XCH   A,%REJESTR
      PUSH  ACC
      XCH   A,%REJESTR
      ENDM
  ;---------------------------------------
  POPR  MACRO  %REJESTR
      XCH   A,%REJESTR
      POP   ACC
      XCH   A,%REJESTR
      ENDM
  

  Parametrami wywołania mogą być: R0, R1, R2 ... R7, @R0 i @R1.
  Jeżeli zawartość akumulatora jest nieistotna, to można te makra uprościć:

  PUSH i POP dla rejestrów
  PUSHR  MACRO  %REJESTR
      MOV   A,%REJESTR
      PUSH  ACC
      ENDM
  ;---------------------------------------
  POPR  MACRO  %REJESTR
      POP   ACC
      MOV   %REJESTR,A
      ENDM
  

  Wywołanie takiego makra może mieć np. taką postać:

      PUSHR  R3  
      POPR  @R1  
  

  Czasem może wystąpić konieczność skopiowania wierzchołka stosu do rejestru pamięci. Zrobi to makro:

  Kopia wierzchołka stosu
  KOPIAS MACRO  %REJESTR
      POP   %REJESTR
      PUSH  %REJESTR
      ENDM
  
  do góry
 4. Operacje rotacji

  Instrukcje rotacji (RR RL RRC RLC) dotyczą tylko akumulatora (niestety). Często jednak zachodzi potrzeba rotacji komórki pamięci lub rejestru. Poniższe makra rozwiążą problem:

  RL
  RLREJ  MACRO  %REJESTR
      XCH   A,%REJESTR
      RL   A
      XCH   A,%REJESTR
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; dla RR, RLC i RRC analogicznie
  

  Można również stworzyć uniwersalne makro:

  rotacje
  ROT   MACRO  %ROZKAZ,%REJESTR
      XCH   A,%REJESTR
      %ROZKAZ A
      XCH   A,%REJESTR
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; przykładowe wywołania:
      ROT   RLC,@R1
      ROT   RR,R5
      ROT   RL,45H
  
  do góry
 5. Wywołanie procedury z parametrem

  Często zdarza się, że wykorzystujemy procedury, do których przekazywany jest jeden parametr. Przykłady:

  • procedura opóźnienia, czas w ms w akumulatorze, (CZASA)
  • procedura opóźnienia, czas w ms w DPTR, (CZASD)
  • procedura wypisania znaku na wyświetlaczu, kod znaku w akumulatorze, (PISZZNAK)
  • procedura wypisania tekstu na wyświetlaczu, adres początku tekstu w DPTR, tekst zakończony 0 (PISZTXT)
  • itp

  W takich przyadkach zastosowanie makroinstrukcji znacznie skraca zapis programu, zwłaszcza, gdy procedury te wywoływane są często.
  Przykłady:

  procedura CZASA z parametrem 8-bitowym
  CZAS1  MACRO  %ILE
      MOV   A,%ILE
      ACALL  CZASA
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; przykładowe wywołania:
      CZAS1  #100   ;100 ms
      CZAS1  27    ;czas zapisany w pamięci pod adresem 27
      CZAS1  OPOZN   ;czas zapisany w pamięci w komórce o nazwie OPOZN
      CZAS1  R2    ;czas zapisany w R2
  

  procedura CZASD z parametrem 16-bitowym
  CZAS2  MACRO  %ILE
      MOV   DPTR,#%ILE
      ACALL  CZASD
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; przykładowe wywołanie:
      CZAS2  2500   ;2500 ms = 2,5 s
  

  procedura PISZZNAK
  PISZZ  MACRO  %KOD
      MOV   A,#%KOD
      ACALL  PISZZNAK
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; przykładowe wywołania:
      PISZZ  'A'    ;znak A
      PISZZ  '+'    ;znak +
      PISZZ  167    ;znak o kodzie 167
      PISZZ  0C7H   ;znak o kodzie szesnastkowym C7
      PISZZ  LPOL   ;znak o kodzie będącym stałą LPOL
  

  procedura PISZTXT
  PISZT  MACRO  %TEKST
      MOV   DPTR,#%TEKST
      ACALL  PISZTXT
      ENDM
  ;---------------------------------------
  ; przykładowe wywołania:
      PISZT  AUTOR
      PISZT  ALARM
      PISZT  KASUJ5
  ; stałe tekstowe
  AUTOR  DB   '(c) Piotr Kotarski',0
  ALARM  DB   'Uwaga-intruz!!!',0
  KASUJ5 DB   '   ',0       ;5 spacji
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety