poniedziałek, 24 czerwiec 2024
 
Strona główna Algorytmy Sortowanie tablic

Sortowanie tablic

 1. Uwagi wstępne
 2. Sortowanie bąbelkowe (Bubble-sort)
 3. Proste wstawianie (Insert-sort)
 4. Prosty wybor (Selection-sort)
 5. Metoda Shella (Shell-sort)
 6. Metoda stogowa (Heap-sort)
 7. Metoda szybka (Quick-sort)
 8. Metoda łączenia (Merge-sort)

 1. Uwagi wstępne

  program demonstracyjny sort_demo.zip (219kB)

  Sortowanie polega na ustawieniu elementów zbioru w kolejności rosnącej lub malejącej według pewnego kryterium (np. wartość liczbowa czy kolejność alfabetyczna tekstów). Z punktu widzenia techniki komputerowej rozróżnia się dwie grupy metod:
  1. sortowanie tablic, czyli wszystkie dane są w każdej chwili dostępne (in situ)
  2. sortowanie plików, czyli dane są dostępne sekwencyjnie
  Sortowanie tablic jest łatwiejsze i w literaturze można spotkac opis wielu metod różniących się szybkością i złożonością algorytmu. Sortowanie plików jest sprawą bardziej złożoną i z reguły wymaga tworzenia dodatkowych plików pomocniczych. Poniżej opisane są najważniejsze metody sortowania.

  Założenie: w procedurach dotyczących sortowania tablic zakładam następujące deklaracje:

  Deklaracje
  const n= RozmiarTablicy;
  type  typ= OpisTypuElementuTablicy;
  var  x: array[1..n] of typ;
  

 2. Sortowanie metodą prostej zamiany (sortowanie bąbelkowe)

  Polega na przeglądaniu tablicy i porównywaniu par sąsiednich elementów. Jeżeli ich porządek nie jest właściwy, to są zamieniane miejscami. Po jednym przejrzeniu tablicy ostatni jej element jest już na właściwym miejscu, dlatego można go pominąć w następnym przebiegu.

  BubbleSort
  procedure BubbleSort;
  var   i,j:  integer;
      pom:  typ;
  begin
    for i:=n-1 downto 1 do
      for j:=1 to i do
        if x[j]>x[j+1] then
        begin
          pom:=x[j];
          x[j]:=x[j+1];
          x[j+1]:=pom;
        end;
  end;
  
  do góry
 3. Sortowanie metodą prostego wstawiania

  Metoda polega na przesiewaniu kolejnych elementów w kierunku początku tablicy aż do znalezienia właściwego miejsca. W czasie sortowania początkowa część tablicy jest już uporządkowana. Na początku zakłada się, że pierwszy element jest na właściwym miejscu. Następny element porównuje się z poprzednim i w razie potrzeby przesuwa się go w tył aż się znajdzie na swoim miejscu.
  Metoda jest znana wszystkim karciarzom, gdyż właśnie w ten sposób zwykle porządkują karty w ręku.

  InsertSort
  procedure InsertSort;
  var   i,j:  integer;
      bufor: typ;
  begin
    for i:=2 to n do
    begin
      bufor:=x[i];
      j:=i-1;
      while x[j]>bufor do
      begin
        x[j+1]:=x[j];
        dec(j);
        if j=0 then break;
      end;
      x[j+1]:=bufor;
    end;
  end;
  
  do góry
 4. Sortowanie metodą prostego wyboru

  W czasie sortowania początkowa część tablicy jest już uporządkowana. Na początku część uporządkowana jest pusta. Metoda polega na wyszukiwaniu w części nieuporząkowanej elementu najmniejszego, a następnie zamianie go z pierwszym elementem części nieuporządkowanej (staje się ostatnim elementem części uporządkowanej).
  Metoda ta wymaga bardzo dużej liczby porównań elementów.

  Selection-Sort
  procedure SelectionSort;
  var   i,j,k: integer;
      pom:  typ;
  begin
    for i:=1 to n-1 do
    begin
      k:=i;
      for j:=i+1 to n do
        if x[j]<x[k] then k:=j;
      if k>i then
      begin
        pom:=x[k];
        x[k]:=x[i];
        x[i]:=pom
      end;
    end;
  end;
  
  do góry
 5. Sortowanie metodą Shella

  Jest to zmodyfikowana metoda wstawiania. Można zauważyć, że przy wstawianiu elementu o małej wartości musi on "ominąć" dużą liczbę większych elementów. Wynika to stąd, że porównujemy i przestawiamy sąsiednie elementy. W metodzie Shella początkowo porównuje się elementy oddalone np. o połowę rozmiaru tablicy. W wyniku pierwszego przebiegu tablica jest już posortowana "co n/2". W drugim przebiegu sortujemy co n/4 rozmiaru, potem n/8, itd. Ostatni przebieg jest już zwykłym wstawianiem "co 1", ale z powodu znacznego uporządkowania tablicy element jest przesiewany na niewielką odległość.

  Tak opisany sposób realizuje ciąg odległości (czytany od końca):

  1 2 4 8 16 ...2*k
  Shell-Sort (1 2 4 8 ...)
  procedure shell124;
  var   i,j,k: integer;
      bufor: typ;
  begin
    k:=n div 2;
    repeat
      for i:=k+1 to n do
      begin
        bufor:=x[i];
        j:=i-k;
        while x[j]>bufor do
        begin
          x[j+k]:=x[j];
          j:=j-k;
          if j<1 then break
        end;
        x[j+k]:=bufor
      end;
      k:=k div 2;
    until k=0;
  end;
  

  W wyniku analizy metody okazało się, że lepsze wyniki dają inne ciągi odległości. Najlepiej, gdy wyrazy ciągu nie są swoimi dzielnikami, np:

  1 3 7 15 ... 2*k+1
  1 2 5 14 ... 3*k-1
  1 4 13 40 ... 3*k+1
  
  Shell-Sort (1 4 13 40 ...)
  procedure shell1413;
  var   i,j,k: integer;
      pom:  typ;
  begin
    i:=1;
    repeat
      k:=i;
      i:=3*k+1;
    until i>n;
    repeat
      for i:=k+1 to n do
      begin
        pom:=x[i];
        j:=i-k;
        while x[j]>pom do
        begin
          x[j+k]:=x[j];
          j:=j-k;
          if j<1 then break
        end;
        x[j+k]:=pom;
      end;
      k:=(k-1) div 3;
    until k=0;
  end;
  
  do góry
 6. Sortowanie metodą stogową

  Metoda wykorzystuje strukturę zwaną stogiem (stosowane są również nazwy sterta i kopiec). Jest to drzewo binarne o kształcie jak na rysunku:

  Kształt stogu

  Cechą wyróżniającą stóg jest jego uporządkowanie:
  wartość każdego węzła jest większa od wartości jego potomków.

  Przykład stogu

  Stóg można bardzo łatwo reprezentować w zwykłej tablicy czytając je kolejnymi rzędami. Odpowiada to następującym regułom:

  tab[1]   - wierzchołek stogu
  tab[2*n]  - lewy potomek węzła n
  tab[2*n+1] - prawy potomek węzła n
  
  Reprezentacja stogu w tablicy

  Istotną procedurą pomocniczą jest przesianie. Jej celem jest przywrócenie właściwości stogu po zmianie wartości jego wierzchołka. Jest ona wykorzystywana w etapie tworzenia stogu oraz w etapie sortowania.

  Algorytm sortowania:

  1. początkowy rozmiar stogu wynosi n
  2. przekształć nieuporządkowaną tablicę w stóg
  3. zamień wierzchołek stogu z jego ostatnim potomkiem
  4. zmniejsz rozmiar stogu o 1
  5. przywróć własność stogu (przesianie)
  6. dopóki n>1 powtórz pkt. 3
  Heap-Sort
  procedure heapsort;
  var   lewy,prawy:  integer;
      pom:  typ;
  procedure przesianie;
  var   i,j:  integer;
      pom:  typ;
  begin
    i:=lewy;
    j:=2*i;
    pom:=x[i];
    while j<=prawy do
    begin
      if (j<prawy) and (x[j]<x[j+1]) then
        Inc(j);
      if pom>x[j] then
        break;
      x[i]:=x[j];
      i:=j;
      j:=2*i;
    end;
    x[i]:=pom
  end;
  
  begin  lewy:=(n div 2)+1;
      prawy:=n;
      while lewy>1 do
       begin  Dec(lewy);
           przesianie
       end;
      while prawy>1 do
       begin  pom:=x[lewy];
           x[lewy]:=x[prawy];
           x[prawy]:=pom;
           Dec(prawy);
           przesianie
       end;
  end;
  

  do góry
 7. Sortowanie metodą szybką

  Jest to metoda, która w typowych przypadkach działa bardzo szybko (stąd nazwa). Odkrył ją w latach 60-tych XXw profesor Tony Hoare. Procedura wywoływana jest z dwoma parametrami określającymi indeksy pierwszego i ostatniego elementu.

  wywołanie procedury quicksort
      quicksort(1,n);
  

  Najpierw wybierany jest tzw. element osiowy, którym może być dowolny z elementów tablicy (np pierwszy lub środkowy). Następnie tablica jest dzielona na dwie części. W lewej są elementy mniejsze od osiowego, w prawej większe. Poniższe procedury prezentują dwa sposoby podziału. Różnią się one złożonością obliczeniową. Pierwszy charakteryzuje się mniejszą liczbą operacji podstawienia, drugi mniejszą liczbą operacji porównania.
  Następnie rekurencyjnie sortuje się obydwie części, o ile ich rozmiary są większe od 1.
  I JUŻ!

  Quick-sort - sposób 1
  procedure quicksort(lewy,prawy:integer);
  var   i,j:  integer;
      w,pom: typ;
  begin  i:=lewy;
      j:=prawy;
      w:=x[(lewy+prawy) div 2];
      repeat while w>x[i] do Inc(i);
          while x[j]>w do Dec(j);
          if i<=j then
          begin  pom:=x[i];
              x[i]:=x[j];
              x[j]:=pom;
              Inc(i);
              Dec(j)
          end;
      until i>j;
      if lewy<j then quicksort(lewy,j);
      if i<prawy then quicksort(i,prawy);
  end;
  
  Quick-sort - sposób 2
  procedure quicksort2(lewy,prawy:integer);
  var   i,j   :integer;
      pom   :typ;
  begin  if lewy<prawy then
      begin  j:=lewy;
          for i:=lewy+1 to prawy do
          if x[lewy]>x[i] then
          begin  Inc(j);
              pom:=x[i];
              x[i]:=x[j];
              x[j]:=pom;
          end;
          pom:=x[lewy];
          x[lewy]:=x[j];
          x[j]:=pom;
          quicksort2(lewy,j-1);
          quicksort2(j+1,prawy);
      end;
  end;
  
  do góry
 8. Sortowanie metodą łączenia (scalanie)

  Metoda ta jest adaptacją dla tablic metody stosowanej do sortowania plików. Jest metodą rekurencyjną z gatunku "dziel i zwyciężaj".
  Procedura sortująca otrzymuje dwa parametry oznaczające początek i koniec sortowanego ciągu (fragmentu tablicy):

  Wywołanie procedury Merge-sort
    mergesort(1,n);

  Algorytm jest prosty:

  1. jeżeli początek = koniec to STOP
  2. dzielimy n-elementowy ciąg na dwa podciągi po n/2 elementów każdy
  3. sortujemy tą samą metodą obydwa podciągi
  4. łączymy podciągi w jeden posortowany ciąg
  Merge-sort
  procedure mergesort(lewy,prawy:Integer);
  var   i,d,m,w1,w2: Integer;
      pom:  array[0..n-1] of typ;
  begin  if lewy<>prawy then
      begin  d:=(prawy-lewy) div 2;
          m:=lewy+d;
          mergesort(lewy,m);
          mergesort(m+1,prawy);
          w1:=lewy;
          w2:=m+1;
          for i:=0 to prawy-lewy do
          if (w1>m) or (w2<=prawy)
            and (x[w1]>x[w2])
          then begin  pom[i]:=x[w2];
                 w2:=w2+1
             end
          else begin  pom[i]:=x[w1];
                 w1:=w1+1
             end;
          for i:=0 to prawy-lewy do
              x[lewy+i]:=pom[i];
      end
  end;
  
  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety