poniedziałek, 24 czerwiec 2024
 
Strona główna Algorytmy Algorytmy klasyczne

Algorytmy klasyczne

 1. Największy wspólny podzielnik
 2. "Sito Erastotenesa" - znajdowanie liczb pierwszych
 3. Rozkład liczb na czynniki pierwsze
 4. Obliczanie pierwiastków - algorytm Newtona-Raphsona

 1. Największy wspólny podzielnik - algorytm Euklidesa

  program demonstracyjny euklides.zip (217kB)

  Jest to jeden z najstarszych, znanych od starożytności algorytmów. Został on opisany w wydanym przez Euklidesa 13-tomowym podręczniku do matematyki p.t. "Elementy" ok 300pne. Algorytm dotyczy znalezienia największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. W oryginale wyglądało to tak:
  a) masz dwie liczby a i b, przy czym a>b,
  b) dopóki a≥b wykonuj działanie a:=a-b,
  c) jeżeli a<b i a≠0 to zamień miejscami a i b, i wróć do punktu b),
  d) jeżeli a=0 to wynikiem jest aktualna wartość b.

  W praktycznej realizacji odejmowanie zastępujemy resztą z dzielenia (operacja "modulo"), nie trzeba również wstępnie porządkować zmiennych, gdyż w pierwszym przebiegu pętli i tak to nastąpi.

  NWD
  Function Nwd(a, b : LongInt) : LongInt;
  var   r: LongInt;
  begin  while b<>0 do
      begin  r:=a mod b;
          a:=b;
          b:=r;
      end;
      Nwd:=a;
  end;
  
  do góry

 2. "Sito Erastotenesa" - znajdowanie liczb pierwszych

  program demonstracyjny pierwsze.zip (262kB)

  Jest to algorytm również znany od starożytności. Dotyczy znalezienia liczb pierwszych w pewnym, ograniczonym zakresie liczb. Zasada jest następująca:

  • Tworzymy zbiór liczb naturalnych większych od jedności, tj. {2, 3, 4 ...} (np. jako tablicę).
  • Z tego zbioru, wybieramy najmniejszą - czyli 2 (jest ona liczbą pierwszą) - i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 4, 6, 8, 10, ...
  • Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę - 3 - i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej: 6, 9, 12, 15, ..., przy czym nie przejmujemy się tym, że niektóre liczby (na przykład 6 czy 12) będą skreślane więcej niż raz.
  • Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej...
  • Procedurę tę powtarzamy teoretycznie do nieskończoności, w praktyce można skończyć, gdy kolejna wybrana liczba pierwsza jest równa lub większa od pierwiastka z maksymalnej liczby zbioru.
  • Dla danej liczby n wszystkie niewykreślone liczby mniejsze od n są liczbami pierwszymi.
  sito Erastotenesa
  const max=1000;
  
  var tab:array[2..n] of Boolean;
  
  Procedure Kasowanie;
  var i:Integer;
  begin  for i:=2 to n do
      tab[i]:=True;
  end;
  
  Procedure Sito;
  var   n,k:Integer;
  begin  n:=2;
      repeat
        if tab[n] then
        begin
          k:=2*n;
          while k<=max do
          begin
            tab[k]:=false;
            k:=k+n;
          end;
        end;
        n:=n+1;
      until n*n>max;
  end;
  
  do góry

 3. Rozkład liczb na czynniki pierwsze

  program demonstracyjny pierwsze.zip (262kB)

  Rozkład liczby x na czynniki pierwsze polega na sprawdzaniu podzielności tej liczby przez kolejne liczby piewsze k. Ponieważ program "nie zna" liczb pierwszych sprawdzamy podzielność dla ciągu liczb k = 2, 3, 5, 7, 9, ... (dalej kolejne nieparzyste).
  Jeżeli liczba x jest podzielna przez k to:
  a) k zapisujemy na liście czynników,
  b) x modyfikujemy: x:=x div k,
  c) powtarzamy sprawdzenie podzielności x przez k.
  Proces można zakończyć, gdy k*k>x, gdyż takie wartości na pewno nie będą czynnikami liczby x.
  Jeżeli w wyniku poprzednich obliczeń wartość x>1, to jest ona ostatnim czynnikiem.

  Procedura Rozklad otrzymuje dwa parametry:
  x - dana liczba,
  i - ilość czynników.
  Czynniki zapisywane są do tablicy.

  Oczywiście, można wyniki wyprowadzać inaczej, np. na ekran lub do pliku. Nie zmienia to istoty algorytmu.

  Rozkład liczby na czynniki
  var   czynniki:array[1..100]of LongInt;
  
  procedure Rozklad(x:LongInt; var i:Integer);
  var   k:LongInt;
  begin  i:=1;
      k:=2;
      repeat
        while (x mod k)=0 do
        begin
           czynniki[i]:=k;
           i:=i+1;
           x:=x div k;
        end;
        if k=2 then k:=3 else k:=k+2;
      until k*k > x;
      if x>1 then
      begin
        czynniki[i]:=x;
        i:=i+1;
      end;
  end;
  
  do góry

 4. Obliczanie pierwiastków - algorytm Newtona-Raphsona

  Jest to przykład eleganckiego i bardzo efektywnego algorytmu iteracyjnego. Służy do obliczenia pierwiastka kwadratowego (lub innego) z liczby rzeczywistej. Polega na znajdowaniu kolenych przybliżeń pierwiaska na podstawie poprzednich przybliżeń.

  Załóżmy, że

  Wzór ten jest słuszny dla kwadratu o boku y i polu x. Problem więc polega na znalezieniu boku kwadratu o polu x.

  Załóżmy, że mamy prostokąt o jednym boku równym (dowolna, dodatnia liczba). Aby jego pole było równe x, to drugi bok musi być równy .

  Oczywiste jest, że jest pierwiastkiem, jeżeli te boki są równe. W ogólnym przypadku tak nie jest, więc musimy obliczyć kolejne przybliżenie. Wyznaczamy je jako średnią arytmetyczną boków prostokąta. Tak otrzymujemy znany wzór iteracyjny:

  Pierwsze przybliżenie może być dowolne, np równe x.
  Przykładowo dla y0=x=100:

  0 100,0000000000000
  1  50,5000000000000
  2  26,2400990099010
  3  15,0255301199868
  4  10,8404346730269
  5  10,0325785109606
  6  10,0000528956427
  7  10,0000000001399
  8  10,0000000000000
  

  Na przykładzie widać dużą zbieżność iteracji, co jest główną zaletą tego algorytmu. Po znalezieniu pierwszych poprawnych cyfr, ich ilość podwaja się w każej iteracji.

  W praktycznych realizacjach algorytmu N-R w systemach cyfrowych (komputery, kalkulatory) pierwsze przybliżenie wyznacza się korzystająć z wewnętrznej, dwójkowej, zmiennoprzecinkowej reprezentacji liczby. Najprościej jest podzielić cechę liczby przez 2, np:

  x = 1,5625 * 26 = 100

  y0 = 1,5625 * 23 = 12,5

  Jak widać niżej, rozwiązanie jest znacznie szybsze!

  0  12,5000000000000
  1  10,2500000000000
  2  10,0030487804878
  3  10,0000004646115
  4  10,0000000000000
  

  Algorytm N-R można uogólnić na pierwiastki wyższych stopni, stosując następujące wzory iteracyjne:

  pierwiastek sześcienny:

  pierwiastek k-tego stopnia:

  do góry
© mgr inż. Piotr Kotarski, Kalety